Doelstellingen

Pure is een internationaal product. De werkzaamheden van de Nederlandse Pure User Group (PUG-NL) zijn dan ook primair gericht op het inbrengen van verbeteringen en het monitoren van issues, specifiek voor de Nederlandse markt:

  • De PUG-NL zorgt voor inbreng van specifiek Nederlandse verbeterpunten op de Pure development roadmap, gebaseerd op vraag en ontwikkelingen binnen de eigen organisaties, maar ook in (samenwerking met) projecten van landelijke organisaties, opdrachtgevers en subsidieverstrekkers zoals Surf, UKB, VSNU en NWO.
  • Verbeterpunten die zijn opgenomen in de development cyclus van Elsevier worden op planning en ontwikkeling gemonitord door een delegatie van de gebruikersgroep, vanuit het gezamenlijke belang.
  • Wanneer het ontwikkelproces vraagt om tests door eindgebruikers wordt hiervoor een delegatie van de PUG-NL samengesteld.
  • Eventuele issues die vervolgens aan het licht komen, worden naast alle andere aangemelde problemen en verbeterpunten geprioriteerd en gemonitord.

Bij niet specifiek Nederlandse verbetertrajecten kan worden opgeschaald in internationaal verband, waarbij deelname aan een internationale special interest group (SIG) door een of meerdere PUG-NL leden gewenst is. Het gaat dan om functionaliteit die het nationale belang overstijgt, of waarbij slechts een kleine groep Nederlandse gebruikers belang heeft, waardoor samenwerking met collega-universiteiten in het buitenland van belang is voor een zinvolle implementatie.

Werkwijze/organisatie PUG-NL

De huidige werkwijze van de PUG-NL bestaat uit een driemaandelijkse plenaire bijeenkomst van alle leden, waarin verbeteringen en issues binnen Pure worden besproken. Het (roulerend) voorzitterschap van de groep bestaat uit drie personen, die belast zijn met het organiseren van de bijeenkomsten, het contact namens de PUG-NL met Elsevier, en het aansturen van de verbetertrajecten.

Deze trajecten zijn momenteel onderverdeeld in een tiental thema’s, aangestuurd door twee à drie specialisten die per thema de verbeteringen en meldingen bewaken. Grotere verbetertrajecten (zoals implementatie van SEP/KUOZ) dienen als project te worden opgestart, waarbij een vertegenwoordiging van de Nederlandse gebruikersgroep als projectleden worden aangewezen. Deze vertegenwoordigers dragen specificaties aan richting Elsevier en testen namens alle deelnemers. De voortgang wordt binnen het gebruikersoverleg gemonitord.

Door deze werkwijze kan het voorkomen dat de tijdsinvestering van projectleden in de PUG groter is dan vanuit het belang van de eigen organisatie verwacht zou worden.

Interne communicatie

De PUG-NL deelnemers communiceren momenteel voornamelijk via een (alleen voor klanten toegankelijke) wiki omgeving die gehost wordt door Elsevier. Dit heeft als voordeel dat we eenvoudig kunnen linken naar allerlei informatie en het helpdesk systeem (JIRA) van Elsevier.

Daarnaast gebruikt de PUG een mailinglijst, die alleen toegankelijk is voor Nederlandse afnemers van Pure. Gezien het inhoudelijke karakter van de discussies en de noodzaak te kunnen verwijzen naar (interne) informatie op de Elsevier Wiki is het niet praktisch om niet-klanten deel te laten nemen aan deze mailinglijst.

Externe communicatie

Naast de contacten met Elsevier zijn er contacten met andere organisaties die stakeholder zijn in de ontwikkeling of het gebruik van Pure. We zoeken momenteel naar wegen om deze contacten te formaliseren / beter te structureren.

Bestuur

Het bestuur van de PUG-NL wordt gevormd door een roulerend voorzitterschap. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Ria van der Velde (UMC Utrecht)

Marijke Folgering (RUG)

Nick Veenstra (TU/e)